Vad är utveckling?

Förra torsdagen hade vi alltså tema bistånd med Marit och Theres. Jag tänkte nu dela med mig av en del av det Theres pratade om.

Vad är utveckling? – Det var den fråga Theres började med att ställa till oss. Vid första anblicken kan det säkert tyckas vara en enkel fråga men om en tittar lite närmare på den, vilket vi gjorde under Theres lektion, inser en att den tvärtom är mycket komplex. Svaret kan variera beroende på vad, vem och vilken tid som avses.  

Utveckling kan alltså syfta på många olika saker som exempelvis ekonomisk tillväxt, kontakter med omvärlden, effektivisering av jordbruk och industri eller att utbudet av och tillgången på varor ökar. Den minsta gemensamma nämnaren för all utveckling kan dock sägas vara att någon typ av förändring sker. Förändringen kan vara antingen positiv eller negativ eller både och på samma gång. Under våra diskussioner kom vi fram till att det nog ändå är vanligast att ett samhälles utveckling innehåller såväl negativa som positiva inslag.

Som exempel kan nämnas att diskussionen i Tanzania för närvarande handlar om att gå från att vara en jordbruksekonomi (idag livnär sig ungefär 80 % av befolkningen på jordbruk) till att bli en industriell ekonomi. Det positiva i denna utveckling skulle till exempel kunna vara att man skapar en ekonomisk tillväxt i landet. Samtidigt skulle en sådan förändring riskera att ge negativa konsekvenser i form av miljöförstöring och ökade samhällsklyftor. Välståndet skulle säkert öka för en del av befolkningen men detta skulle inte nå alla.  

 

Genom att titta bakåt i historien kan vi också hitta flera tydliga exempel på detta. Exempelvis koloniseringen av merparten av länderna i Afrika som innebar en positiv utveckling för kolonisatörernas ekonomier. För dessa länder innebar koloniseringen till exempel att de kunde utveckla sina industrier och få tillgång till oexploaterade naturresurser, medan de som koloniserades drabbades negativt i form av exempelvis ofrihet, berövande av naturtillgångar och kultur. Ett sätt att rättfärdiga koloniseringen var att säga att människorna som bodde där inte själva var lämpade att ta hand om området, att de inte var lika utvecklade som människorna i väst och därför behövde moderniseras/civiliseras.

När vi pratar om länders utveckling pratar vi också ofta om underutveckling. Vi bedömer då de ”underutvecklade länderna” utifrån ett västerländskt perspektiv. Men vad är det egentligen som säger att de ”utvecklade länderna” har nått längre i utvecklingen?

I koppling till underutvecklade länder kommer vi in på bistånd. Det svenska biståndet för 2013 är 38,2 miljarder kronor (källa: Sida). Bistånd har, tror jag, för de flesta en väldigt positiv klang. Det handlar om resursöverföring från rika till fattiga. Men något som är viktigt att tänka på är att bistånd ofta förenas med krav från givarländerna på hur pengarna ska användas och det kanske inte är vad som är det bästa för motagarlandet. Återigen handlar det mycket om vilket perspektiv en ser det ur.

- Greta

Kommentera här: