Festival veckan är kommen till Makunduchi


 
 
 

Festival veckan är kommen till Makunduchi och det arbetas för fulla muggar i de olika grupperna, Management, underhållning, hantverk, matlagning och marknadföringsgruppen! Det är helt nytt för bygden och många munnar pratar om vad som komma skall. MAKUNDUCHI TRADITIONAL FOOD FESTIVAL kommer att presentera ett utbud av inte mindre än 46 maträtter som folk från byn kommer att laga med kärlek och omsorg med hjälp av WEP – studenterna. Det kommer att säljas hantverk av olika slag, där kvinnor från ön har chansen att visa upp sig och sälja sina alster, allt från väskor av palmblad till kläder och bruksföremål. Våra studenter har beslutat att bara tillfråga kvinnor, för att vårt projekt även ska peppa och vara en resurs för andra kvinnor runt om. Under våra besök på Shehia mötena, där vi pratat om utbildningen och ansökan till nästa år och festivalen, har vi fått positiv respons på att delta med hantverk, det ligger mig varmt om hjärtat och det studsar av lycka när flitiga händer visas upp!

Underhållningen är spikad och scenen kommer bjuda på kangashow http://kirunazanzibar.com/2014/july/how-to-wear-a-kanga.html och kofiashow under både lördag och söndag, liksom Kidomback, som är traditionell musik med trummor och dans.

 
 
 

Det skrivs brev till olika instanser och myndigheter, för att få tillåtelser att hänga upp reklam, att använda elektricitet, att få hålla en festival på den platsen vi valt m.m. Eleverna lär sig att formulera sig formellt och se hur viktigt det är med framförhållning, trots att allt löser sig, även i sista sekund och det gör att mitt hopp aldrig försvinner på denna ö. Hamna noma! Inga problem!

Våra kära kollegor på ICT–center, Nuru och Jecha kommer stå för guidade turer runt Makunduchi och prata om de stora bawbaw träden med en historia för sig och om hur folk lever och lär här i byn. Besök i en grotta och promenad uppför fyrens alla trappsteg för att höra på berättelser och blicka utsikt.

Möten för matbudget tar tid. Det inväntas många människor, från komitén, elever, festivalkokerskor för att ta beslut om priser och volymer, de bästa plasterna att hitta varje ingrediens till alla olika rätterna som ska ta avsmakas till helgen. Alla får sina röster hörda om de vill, ibland i mun på varandra. Jag infinner mig där och försöker följa med på swahilin med en speciell dialekt från Makunduchi, det är inte en lätt uppgift men jag förstår att många maträtter kommer att innehålla kokosnöt och mjölk från nöten. Säsongen just nu gör det svårt att få tag på och priset är högre än vanligt. Det finns lösningar, för här arbetar folk tillsammans. Pamoja! Mina tankar snurrar kring lokaldemokrati, på hög nivå, jag är imponerad och tar med mig det jag lär.

Området Koba ska dekoreras och studenterna hoppar av lycka när vi i dag investerade i material för ända målet, som de själva bestämt! 100 meter rep från kokosnöten http://kirunazanzibar.com/2014/march/fran-not-till-rep.html och tyg i loggans fyra färger. ICT – centers golv ändrades snabbt till en färgprakt och vilda röster om hur det ska klippas, sys och hängas upp! I samma veva köptes ett sidenband som hedersgästen Waziri Kiongozi Mstaafu Mheshimiusa Shamsi Vuai Nahodha ska få klippa av och öppna MAKUNDUCHI TRADITIONAL FOOD FESTIVAL.

Jag är förväntans full och pirrig i magen inför denna helg, som kommer att innehålla mer än vad jag kan föreställa mig! Vi bjuder in varenda kotte till Makunduchi och tar emot med öppna armar! Välkomna att se, smaka, känna och lyssna på vad WEP – studenter dragit ihop!

Välkomna! Karibuni sana! Welcome!

/ Hanna    

 

 

 

 

The festival week is here in Makunduchi and we work a lot in the different groups, management, entertainment, handicraft, cooking and Marketing Group! It is brand new to the area, and many mouths talking about what's to come. Makunduchi TRADITIONAL FOOD FESTIVAL will present a selection of no less than 46 dishes that people from the village will cook with love and care using WEP - the students. It will be sold crafts of various kinds, in which women from the island have the chance to show and sell their work, ranging from bags of palm leaves to the clothes and appliances. Our students have decided just to ask women to our project also will pep up and be a resource for other women around. During our visit to Shehia meetings where we talked about education and the application to the next year and the festival, we have received positive feedback to attend the craft, it is close to my heart and it bounces out of luck when the industrious hands shown up!

Entertainment is nailed and the scene will offer kanga show http://kirunazanzibar.com/2014/july/how-to-wear-a-kanga.html and kofiashow during both Saturday and Sunday, as well Kidomback, traditional music with drums and dance.

The written letters to various bodies and authorities, to get permissions to hang advertising, using electricity, to hold a festival on the area we have chosen, etc. Students learn to express themselves formally and see how important it is to look ahead, despite the fact that everything will work out, even at the last second and it makes my hope is never lost on this island. Hamna noma! No problem!

Our dear friends at the ICT center, Nuru and Jecha will stand for guided tours around Makunduchi and talk about the great bawbaw trees with a story in itself and how people live and learn here in the village. Visit a cave and walk up the lighthouse stairs for all to hear the stories and look to the view.

Meetings of the food budget takes time. It awaited many people, from kommitee, students, festival cooks to take decisions on prices and volumes, the best places to find every ingredient to all the different dishes to be savored to the weekend. Everyone gets their voices heard if they want, sometimes in unison. I summoned me there and try to go on swahilin with a special dialect from Makunduchi, it is not an easy task but I understand that many dishes will contain coconut and milk from the coconut. The season right now makes it difficult to obtain and the price is higher than usual. There are solutions for this, people work together. Pamoja! My mind is spinning around local democracy, at a high level, I'm impressed and I bring what I learn.

Koba area will be decorated and the students jumping for joy when today we invested in materials for the end goal, they have prescribed! 100 feet of rope from coconut http://kirunazanzibar.com/2014/march/fran-not-to-rep.html and fabric in loggan four colors. ICT - center floor was quickly changed to a display of color and wild voices about how it should be cut, sewn and hung up! Around the same time bought a silk ribbon as the guest of honor Waziri Kiongozi Mstaafu Mheshimiusa Shamsi Vuai Nahodha will get cut off and open Makunduchi TRADITIONAL FOOD FESTIVAL.

I am full of expectation and tingly stomach before this weekend, which will feature more than I can imagine! We invite every single person Makunduchi and receive with open arms! Welcome to see, taste, feel, and listen to what the WEP - students arrange together!

Welcome! Karibuni Sana! Welcome!

/ Hanna

Kommentera här: