Ny vecka! Newsvecletter

For English, scroll down.
 
Kära läsare,
 
Idag har vi vinkat av den svenska projektledningen som varit på besök under veckan. Vi såg inte mycket av dem för de var ute på viktig möten om framtida utvecklingssamarbeten. Vi avslöjar kanske mer vid senare tillfälle men det känns viktigt och kul att det finns intresse från båda parter. I torsdags blev vi bjudna på kalasmiddag hemma hos mama Mwatima tillsammans med projektledningen (fantastisk mat som vanligt, Ahsante mama!) de meddelade då två riktigt goda nyheter: 1) två av eleverna från Zanzibar kommer att få möjlighet att besöka Kiruna inom ramen för projektet. Detta för att kunna dela med sig av sina egna erfarenheter av projektet och för att få ytterligare erfarenheter kring kultur och lokal demokrati i Sverige och Kiruna. 2) Den svenska projektledningen går in med en stor insats för att öka på den tillgängliga datamängden på ICT-centret. Vi har tidigare haft problem med att datamängden tagit slut mitt i månaden och detta har drabbat undervisningen.

Idag har vi också vinkat av majoriteten av klassen (eller ja, det är inte riktigt sant för de for så förfärligt tidigt) som nu är på väg norrut. Vi har friluftsdagar nästa vecka och de flesta har valt att åka på Safari på fastlandet. De har en spännande resa framför sig med besök i både Tarangire national park och Ngorongoro National park, hiking vid foten av Kilimanjaro med vattenfallsbad och kulturturer. Några andra drar iväg till Mombasa, Kenya, imorgon för att besöka flera projekt som bland annat jobbar med ett barnhem, en skola för handikappade och ett center för personer med cerebral peres.

Resten kommer göra lite olika utflykter här på zanzibar. De kommer bland anant besöka Jozani forest, Prison island och gå på Yoga i Bweni ruins.

Medan vi är ute i den friska luften kommer eleverna att jobba med projektarbete i Makunduchi. Denna vecka har vi haft entreprenörskapsvecka. I måndags startade vi med att jobba med ord kopplade till jobbansökningsprocesser. Personliga egenskaper, erfarenheter och förmågor diskuterades. När vi hade utökat vårt ordförråd kunde vi gå vidare med CV-skrivning och tips och råd kring hur en kan göra ett gott intryck på en arbetsintervju samt föreläsning i projektarbete

 
 

Under onsdagen och torsdagen delade klassen på sig för att besöka Seaweed center  i Paje för att se hur entreprenörskap kan se ut i praktiken. Vi har berättat lite kort om detta tidigare när vi skrev om socialt entreprenörskap. Gå gärna in på deras egen hemsida och läs om hur centret startades! Seaweed center samlar idag omkring 40 kvinnor, varav 32 av dem arbetar med att samla in sjögräs. 1998 bildades föreningen Furahia Wanawake – Kvinnors glädje. Genom denna förening började kvinnorna att sälja sjögräs. Vid denna tidpunkt såldes sjögräs för 20 tsh/kg, idag får kvinnorna 10 000 tsh/kg om de säljer till Seaweed center, övriga köpare betalar omkring 400 tsh/kg!

Seaweed center är ett utmärkt exempel på ett hållbart utvecklingsprojekt och ett lyckat entreprenörskap. Idag är kvinnorna delägare i bolaget och har mycket bättre förutsättningar i livet samtidigt som deras verksamhet innebär små ekologiska avtryck då alla produkter är ekologiska.

 
Under vårt studiebesök fick först följa med ut på sjögräsplantaget och se hur det går till när de planterar sjögräset. Det är ett tufft arbete, kvinnorna står böjda under långa stunder när de sätter sjögräset på snören som fästs på pålar som borras ner i sandbanken och även när de sedan skördar sjögräset. Detta arbete måste utföras när det är lågvatten och ofta betyder detta att de måste arbeta när solen steker som hetast.

 

 
 
Vi fick sedan en rundtur i fabriken och uppe på själva centret där vi först bjöds på en sjögräsjouice. Den var jättegod! Sjögräs är en utmärkt tillsats i mat då det sägs vara bra för matspjälkningen, bland annat genom att få näringsämnena i maten att frigöras långsammare samt främja goda bakteriekulturer i magen. Sjögräs har också visat ha dämpande effekt på högt blodtryck.
 
Som tillsats i hudvårdsprodukter är sjögräs ett mer hållbart och hälsosamt alternativ till vanlig tvål som ofta innehåller djurfett och kemikalier. Sjögräs är rikt på mineraler, vitaminer och spårämnen som har avgiftande egenskaper som är bra för huden. På seaweed center är alla produkter ekologiska! Har ni någon gång vägarna förbi Paje så rekommenderar jag er att titta in på Centret.

Förhoppningsvis fick tjejerna med sig viktiga erfarenheter från Centret som kan komma tilll användning nästa vecka när de själva ska lägga upp ett utvecklingsprojekt. Efter veckans lektioner ska eleverna nu planera och lägga upp en projektplan för ett projekt. Vi ser fram emot att komma tillbaka efter friluftdagarna och se hur det har gått. Det är kreativa och smarta tjejer med höga ambitioner så kanske har de löst problem med världsfreden när vi kommer tillbaka. Vi håller tummarna.

Trevlig helg alla läsare!

 - Theres

 

Dear readers,

Today we said goodbye to the Swedish project delegation that has been visiting during the week. We did not see much of them since they had severeal important meetings about our project and future development collaborations. Perhaps we will reveal more information about this later on but for now we are glad to hear that there are mutal interest in important issues from both parties.

On Thursday we were invited for dinner at mama Mwatima's house together with the delegation (amazing food as always, ahsante mama!), who announced two really good news : 1) Two students from Zanzibar will have the opportunity to visit Kiruna during May and will work along side with the volunteers during the festival. This way they can share their own experiences of the project, as well as educating the population of Kiruna about Swahili culture and experiences in forms of local democracy, in addition theygain further knowledge about culture and local democracy in Sweden and Kiruna. 2 ) The Swedish delegation will also goes in with a major contribution in order to increase the available amount of data at the ICT center. We have previously had problems with the amount of data runing out in the middle of the month and this has had negative affects on the teaching. So we are very happy to have recieved these news!

Today we also said goodbye to the majority of the volunteer group (or actually we did last night because they left so terribly early this morning) which is now heading north . Next week the volunteers will have recreation days and the majority of the group has chosen to go on safari on the mainland. They have an exciting journey ahead with visits to both Tarangire National Park and Ngorongoro National Park, hiking in the foothills of Kilimanjaro including a cold swim in a waterfall and culture tours. Some of the others heads off to Mombasa, Kenya, tomorrow to visit several projects that works with an orphanage, a school for the handicapped and a center for people with cerebral peres .

The rest of the group will stay in Zanzibar where they will do some different excursions: a visit to Jozani forest, Prison island and Yoga-class in Bweni ruins. So exciting things await the volunteers next week.

While we are out in the fresh air, the students will work in different projects in Makunduchi. The theme for this week has been entrepreneurship. The week started off with some vocabulary excerices related to job applications. Personal qualities, qualifications and skills were discussed. When we had expanded our vocabulary, we could move forward with CV writing and tips and practical advice on how one can make a good impression at a job interview and a lecture in project management followed.

 
 
During Wednesday and Thursday the group was divided in to and we visited the Seaweed centerin Paje in order to experience how entrepreneurship can look like in practice. We've told you a little bit about this earlier when we wrote about social entrepreneurship. Please visit their website and read about how the center started ! Today the Seaweed center brings together around 40 women , of which 32 of them are working with seaweed plantation. In 1998 the association Furahia Wanawake - Women's delight was founded. Through this association women in Paje started selling seaweed. At this time, they sold the seaweed for 20 tsh / kg , today, the women receive 10,000 tsh / kg if they sell to the Seaweed Center, other buyers are paying about 400 tsh / kg!

The Seaweed center is an excellent example of sustainable development aswell as successful entrepreneurship. Today,the women are shareowners in the company and have much better opportunities in life, both because of increased income but they also recieve training in production and English, in addition the business has a small ecological footprint.

 
During our study visit we first got to see the seaweed plantation where we learned about how to plant the seaweed. It's a tough job, especially for the their backs, the women are standing bent forward for long periods as they are securing the seaweed on strings attached to poles drilled into the sand bank. This work must be carried out at low tide and this often means that they have to work when the sun is burning at its hottest.
 
 
 
 
We were then given a tour of the factory where we first got a refreshing seaweed jouice. It was delicious! Seaweed is an excellent additive in food: it is known for having good impacts on the digestion system, for example by allowing the nutrients in food to be released in a slower rate and promote good bacteria cultures in the stomach. Seaweed has also been found to have a mitigatingeffect on hypertension.
 
 
As an additive in skin care products, seaweed is a more sustainable and healthy alternative to regular soap which often contains animal fats and chemicals. Seaweed is rich in minerals, vitamins and trace elements which have detoxifying properties that are good for the skin. All the products at the seaweed center are organic! If you ever happen to pass Paje, I recommend you to make a visit at the Center and support this sustainable business.

Hopefully the girls got important experience from the Centre that can come to use next week when they will be working with their own projects. After this week's classes, the students will plan and lay out a project plan for a project of their own. We look forward to coming back after our different activities and catch up with their work. It is a group of very creative and smart girls with high aspirations so maybe they have solved the problem with world peace when we come back . We keep our fingers crossed.

Enjoy the weekend!

- Theres

Kommentera här: