BEHNAM

Behnam

Vem är Behnam? Det var en fråga klassen ställde Christine när namnet dök upp i vår veckoplanering. Svaret vi fick var inte glasklart utan väckte snarare ännu fler frågor. För Behnam är Behnam svarade Kirunaborna som tidigare haft kontakt med honom genom skolan. Han har skapat sin egen niche med fokus på värdegrundsfrågor för elever och lärare i skolan. Med en härlig blandning av magi, forskning, och inspirerande citat gav han oss en definitiv boost  i humöret och orken att kämpa vidare för den människosyn vi tror på. 

 

 Det första ämnet vi kom in på var språk och världens mångfald. På vårt jordklot finns det i skrivande stund ungefär 200 länder utsatta på kartan, och över 7000 språk talas världen över. I ett samhälle och kultur där vi ofta delar in saker i lådor och klassifikationer kan det vara svårt att ta in tycker jag. När en är barn är det ganska enkelt, svenska pratar en i Sverige, tyska i Tyskland, kinesiska i Kina osv. Dock ser det inte ut så varken här i Sverige eller övriga världen. Det är inte uppenbart att en talar svenska i Sverige, t.ex har vi fem officiella minoritetsspråk och ett flertal andra språk som talas av stora delar av vår befolkning. Kontinenten Afrika har ca 55 länder och över 2000 språk, så att barn fortfarande får uppfattningen från sin omvärld att en talar ”afrikanska” på världens största kontinent är en tragiskt demonstration på vår fackindelning. 

 

En annan intressant punkt Behnam lyfte var vikten av självkänsla. Självkänsla är upplevelsen och självsynen att en är → Viktig → Värdefull → Behövd. Har en självkänsla behandlar en sig själv med vänlighet och omtanke på samma sätt som en månar om ett barn en älskar. En gör det som är bra för en, avstår från det som är skadligt och behandlar andra rätt och snällt. Fram till det att ett barn är 8 år gammalt är det lätt att bygga dennes självkänsla genom uppmuntran, gemenskap och ovillkorlig kärlek. Behnam framhöll vikten av att säga till barn varje dag att en älskar dem, punkt. Inte ”älskar för att...” ”älskar trots att...” eller demonstration av kärlek genom materiella gåvor. Vi behöver allt höra att vi är älskade oavsett vad vi gör eller tänker, utan bara för att vi är den vi är – något som är extra viktigt för barn. 

 

Ett annat ämne vi kom in på som klassen även tidigare har diskuterat är vikten av balans i livet. Behnam presenterade en bild av människan som en triangel. I varje hörn finns ett behov eller funktion i livet, 1. ”Kropp”, behov av mat, vatten, sömn, motion osv. 2. ”Social”, behov av vänner, fritid, skola, gemenskap. 3. ”Själ”, utveckling av goda egenskaper. Det är viktigt att acceptera att för ett lyckligt liv behöver en uppmärksamma alla relativt lika mycket. Man behöver både lyssna på sin kropp, känna tillhörighet genom sina vänner, samt odla sin själ till det bättre. 

 

P.S. Visste ni att en amerikans forskare har kommit fram till att det finns över 1200 goda egenskaper? Så alla som tvivlar på att de har någon, ingen oro!  

 

 Slutligen: MAGI! För Behnam är inte bara en fenomenal föreläsare utan kan även titulera sig  trollkonstnär. Även en inbiten skeptiker såsom jag känner förundran över de små tricks han gjorde för oss. Det finns en logisk förklaring men är det inte roligare att bara njuta av ögonblicket med känslan av magi vardagen? Behnams repertoar inkluderade bla. att förvandla en 50 SEK till en 5 Euro genom ett antal finurliga viktningar av pengen. Han plockade även fram 3 st blomakvarier ur en innan helt tom papperspåse, som synes på bilden nedan. Fler trollkonster blev det med, men om du någonsin är tursam nog att möta       honom själv så lämnar jag dessa som en glad överraskning. 

 

Detta och mycket mer lärde vi oss under Behnams besök. Jag avslutar detta inlägg med ett citat Behnam delade med oss om hur det viktiga inte är att göra allt på en gång utan att en kan börja smått: ”Från där du står, ta ett steg framåt”. 

 

Tack så mycket för besöket Behnam!

 

(ENGLISH VERSION)

Who is Behnam? That's the question the class posed to Christine when his name showed up on the agenda. The answer we received weren't crystal clear, but rather created more questions. Because Behnam is Behnam, the indigenous Kiruna classmates responded who've met him previously through their schools. He has created his own niche with focus on questions relating to value-systems for teachers and students in Kiruna schools. With an awesome mix of magic, knowledge, reflections and inspirational quotes he gave us a huge boost to our passion and the energy to continue fighting for a better way of relating to people around us. 

 

 The first subject we broached were language and the diversity in the world. On our globe there are at the moment about 200 nations, and over 7000 languages are spoken worldwide. In a society and culture where we like labeling things and putting them in different categories this can be difficult to absorb. When you are a child it is simple, you speak Swedish in Sweden, German in Germany, Chinese in China and so on. However that is far from the truth, neither in Sweden nor the rest of the world. It isn't certain that you speak Swedish in Sweden, for example we have five official minority languages and numerous other languages shared by plenty in our population. The continent Africa has around 55 nations and over 2000 languages, so that children still get the impression from their surroundings that you speak ”African” on the largest continent on earth is a tragedy. 

 

Another interesting point of view Behnam emphasized is the importance of a sense of self esteem. Simply the experience and  feeling that you are → Important → Valuable → Needed. If you have a sense of self esteem you treat yourself with kindness and compassion in the same way you care for a child whom you love. You do what is good for you, denounce that which is harmful, and treat others well. Until a child is eight years old it is simple to build its self esteem through encouragement, a sense of belonging and unconditional love. Behnam stressed the importance of telling a child every day that you love them, period. Not ”love you because...”, ”love you despite...” or only showing love through material gifts. We all need the confirmation that we are loved no matter what we think or do, but that we are loved for being who we are – something extra important for children. 

 

The next topic was the importance of balance in life. Behnam introduced a model of a human being as a triangle. In each corner there are a need or function in life, 1. ”Body”, the need to eat, drink, sleep, exercise. 2. ”Social”, the need to have friends, leisure time, school, and a place where you belong. 3. ”Soul”, developing your good attributes. It is important to accept that in order to be happy you need to put equal energy into all three needs. You need to listen to your physical needs, get a sense of belonging through your friends, as well as encourage your good attributes to become better. 

 

P.S. Did you know that an American researcher have found over 1200 different good attributes? So if you're having trouble defining yours, don't worry, its definitely there!

 

 Then, last but not least: MAGIC! You see, Behnam isn't just an exceptional motivational speaker, he  could also call himself a magician. Even a firm skeptic like me feels a sense of awe when he performs his tricks. Though there's probably a logical explanation its simply more thrilling to just enjoy the moment and the sense of magic in our everyday life. Behnams repertoire included, amongst other things, turning a 50 SEK note into a 5 Euro note through a few clever foldings. He also produced three flower-aquariums from a previously empty bag, as seen below. 

 

All this and so much more were discussed during Behnams visit. I'll end the submission with a quote Behnam shared with us about how what is important isn't doing it all at once, bu that you can start slowly: ”From where you are standing, take one step forward”

 

Thank you so much for the visit Behnam!

//Tea

Foto: Michael

Kommentera här: