VECKOBREV V. 46

(Scroll down for English translation)

 

Först vill jag bara säga att Kiruna är fantastiskt och jag älskar att vara här. Vi lär oss så mycket i skolan varje dag och jag känner mig så lycklig över att jag får vara en del av detta projekt. Det är också fantastiskt och så uppskattat att träffa min underbara klass och lärare varje dag. Jag är precis där jag vill vara.

Veckan började med de språkträd som fanns kvar. Efter det gick vi igenom de uppgifter vi gjort i Swahilin och rätade ut vissa frågetecken. Efter lunch hade vi klassråd. Vi gick igenom massa nödvändigheter, alltifrån privatliv till upplägg av lektioner och regler. Det är viktigt att allas röster blir hörda, därför är det bra med klassråd då man kan ta upp sådana saker. Sista timmen ägnade vi åt att läsa första kapitlet ur boken ”Diagnos: Duktig”. Något vi gemensamt beslutade att vi skulle fortsätta med. ”Diagnos: Duktig” är ”en handbok för sjukligt duktiga flickor”. Jätteintressant att läsa och diskutera.

 

På tisdagsmorgonen började Desiré med att redovisa sitt språkträd, vilket ledde till många skratt. Vi körde sedan ett långpass med swahili och gick igenom räkneord, dagar och månader. Jag blir förvånad varje swahililektion över hur mycket vi alla har lärt oss på så kort tid från första lektion då vi började med swahili. Det är roligt att se framgång, speciellt när vi vet vilken användning vi kommer att ha för den på Zanzibar. Efter lunch hade Julia en lektion om funkofobi. Önskade hade jag hade spelat in hela denna lektion så vi kunde visa er hur bra och lärorikt det var. Jag tror vi alla lärde oss väldigt mycket och om ni inte redan läst inlägget Julia skrev om funkofobi bör ni göra det nu! Vi avslutade dagen med att vi i smågrupper skulle måla upp Afrikakontinenten och placera ut de länder och huvudstäder vi kunde. Vi diskuterade sedan på vilket sätt man ser på världen och hur man väljer att göra kartor.

 

Onsdagen började med att Simon höll ett yogapass med oss. Vi kom in i klassrummet där det var tända ljus överallt och mysig musik. Väldigt bra start på dagen, tack Simon! Resterande tid på förmiddagen gick åt till eget arbete, vilket uppskattades av många av oss eftersom vi hann jobba med det vi kände att vi verkligen behövde jobba med. Efter lunch däremot var det inte lika roligt då vi fick reda på att Linn inte kommer fortsätta i klassen längre på grund av privata skäl. Hoppas du vet hur stark du är Linn och vi veta att du tog det bästa beslutet för dig. Vi fortsatte sedan dagen med att kolla på ”Sveriges mörka historia”, något vi också kommer fortsätta med. Jag blev chockad över hur lite man lärt sig om den mörka historien.

Torsdagen började med Tommys lektion där vi fortsatte prata om demokrati. Vi började också jobba med den uppgift som vi i grupper ska redovisa nästa fredag, mycket intressant. Jag tror att jag kommer att lära mig mycket av denna uppgift så den ska bli mycket rolig att jobba med. Vi fortsatte dagen med att jobba med Pamojafestivalen, vilket man alltid blir lika taggad av.

 

Fredagsmorgonen började med uppgiften Tommy gav oss. Efter det jobbade vi vidare med ”Diagnos: Duktig” och det nya kapitlet Bit ihop – bryt ihop. Vi hade mycket intressanta diskussioner i smågrupper och sedan en kort summering i helklass. Efter lunch fick vi besök av Behnam som pratade om självkänsla, överlevnadsstrategier och mycket mer. Så lärorikt och uppskattat. Tea kommer skriva mer om vad Behnam pratade om. Några från klassen besökte Rotary och pratade om våra målsättningar och vad vill åstadkomma i Kiruna med Pamojafestivalen. Vi avslutade veckan med en runda där vi delade med oss av våra tankar och kommentarer.

 

En mycket givande vecka med mycket känslor, tankar och planer. Jag ser fram emot nästa vecka då vi bland annat ska till Gällivare, mer om det kommer. Tack för mig!

/Malin

 

 

(English translation)

First I just want to say that Kiruna is amazing and I love to be here. We are learning so much in school every day and I feel so gifted to be a part of this project. It is also amazing and appreciated to meet my wonderful class and teachers every day. I am exactly where I want to be.

The week started with the language-trees that remained. After that, we went through the exercises we done in Swahili and clarified some questions. We had  a class counsel  after lunch. We went through a lot of necessities, everything from privacy to the arrangement of lessons and rules. It is important that all voices will be heard, that is the reason why it is useful with class counsels because you can bring up such things. We spent the last hour reading the first chapter of “Diagnos: Duktig”. Something we all decided that we would continue with. “Diagnos: Duktig” is "a handbook for sickly talented girls". Very interesting to read and discuss.

Tuesday morning began with Desiré’s language-tree, which created much laughter. We had a long Swahili lesson afterwards when we learned the numbers, days and months. I am always surprised how much we all have learned in such a short period of time from the first lesson we had Swahili. It is fun to see the success, especially when we know how useful it will be in Zanzibar. After lunch, Julia had a lesson about “funkofobi”. I wish that I had recorded this entire lesson so we could show you how great and informative it was. I think we all learned a lot, and if you haven't already read the post Julia wrote about “funkofobi”, you should do it now! The last thing we did was to draw the whole continent of Africa as detailed we could, with all countries and capital cities we knew. Afterwards we discussed what view we have on the world and how we draw maps.

Wednesday began with a yoga lesson Simon held. We entered the classroom where there were candles everywhere and nice music. A very nice way to start the day, thank you Simon! We spent the remaining time of the morning on individual work, which was appreciated by many of us because we managed to work with the things we really needed to work with. The lesson after lunch was not as much fun; we found out that Linn will not continue in our class anymore, due to private reasons. Hope you know how strong you are Linn and we know you made the best decision for you. We continued the day with watching the movie “Sweden's dark history”, something we also will continue with. I was shocked by how little I knew about the dark history.

Thursday began with Tommy's lesson when we continued talking about democracy. We also began to work with the group assignment which we are going to present next Friday, very interesting. I think that I am going learn a lot from this assignment, it is going to be a lot of fun to work with it. We continued the day working with the Pamoja festival, it is always motivating.

Friday morning started with the assignment Tommy gave us. After we worked with “Diagnos: Duktig” and the new chapter, Bring it together –Break down. We had very interesting discussions in small groups and then a brief summary in the whole class. After lunch, we got a visitor – Behnam, who talked about self-esteem and survival strategies, just to mention two. This was very useful and appreciated. Tea will write more about what Behnam talked about. A few from the class visited Rotary and talked about our goals and our mission with the Pamoja festival. We ended the week with a round when we shared our thoughts and comments.

This has been a very giving week with plenty of emotions, thoughts and plans. I look forward to next week, when we for instance are going to visit Gällivare. Thank you! /Malin

Photos by Michael Neumann

Kommentera här: